شرکت فرش زمرد آذین آریا؛ تولیدکننده فرش۷۰۰ شانه، ۱۲۰۰شانه ،گلیم و گبه